Landschapsfonds Enschede

WERKEN AAN EEN MOOI LANDSCHAP

Wij helpen graag op diverse fronten; vanaf de eerste ideeën tot en met de daadwerkelijke uitvoering en onderhoud.

Projecten

We hebben een heel netwerk van leden met streekkennis en ervaring op diverse fronten. Kijk gerust verder als u wilt weten wat we voor u kunnen betekenen.
Lönneker Laandleamn
‘Natuur voor elkaar’ ligt aan de basis van Lönneker Laandleamn, het meerjarig landschapsplan voor het buitengebied van Lonneker (inclusief bidbook voor meerjarig onderhoud). De provincie Overijssel zocht naar nieuwe vormen voor het ontwikkelen van een langjarig beheerplan van het landschap. Vormen waarin gedeeld eigenaarschap tot uiting komen in een collectieve aanpak en zorg voor het landschap.
Nagenborg 1
Kruidenrijke akkerranden
Kruidenrijke akkerranden zijn stroken met kruiden, wilde bloemen en granen langs de randen van percelen. Ze zijn goed voor de biodiversiteit en maken het buitengebied aantrekkelijker. Burgers genieten daarvan als zij fietsen of wandelen in het buitengebied. De coördinatie van deze regeling ligt bij een werkgroep die valt onder het bestuur van het Landschapsfonds Enschede.
Project Erfbeplanting
Erfbeplanting
Het project erfbeplanting zorgt dat de natuurlijke schoonheid van Twentse erven in ere wordt hersteld. Het Twentse landschap is werkelijk uniek. Nergens anders vind je de betoverende combinatie van essen met golvend graan, charmante boerderijen en afzonderlijke schuren bedekt met rode pannen, versierd met witte windveren en donkere houten topgevels.

Streekeigen landschap Lonneker

‘Natuur voor elkaar’
Langjarige beheervergoedingen voor landschapsbeheer Groene en Blauwe Diensten

Landschapsfonds Enschede was één van de eerste partijen in de provincie Overijssel die in 2007 is gestart met het afsluiten van contracten voor Groene en Blauwe Diensten (GBD). GBD houden in dat er afspraken vastgelegd worden voor herstel, aanleg en beheer van landschapselementen. Hierdoor is voor een periode van 21 jaar beheer en onderhoud vastgelegd en is de financiering daarvan verzekerd. Met deze regeling was de provincie Overijssel uniek in Nederland. In de periode 2007 tot en met 2015 zijn in Enschede in totaal ruim 80 contracten afgesloten met eigenaren.

In de vorm die hierboven beschreven is, is de regeling niet meer van kracht. Samen met de partners zijn we in gesprek gegaan over de opvolging hiervan. Inmiddels zijn we zover dat we via de regeling “Streekeigen Landschap” van de provincie Overijssel een doorstart kunnen maken. Onderstaand project is hiervan het eerste resultaat.

Streekeigen landschap Lonneker

‘Natuur voor elkaar’ ligt aan de basis van Lönneker Laandleamn, het meerjarig landschapsplan voor het buitengebied van Lonneker (inclusief bidbook voor meerjarig onderhoud). De provincie Overijssel zocht naar nieuwe vormen voor het ontwikkelen van een langjarig beheerplan van het landschap. Vormen waarin gedeeld eigenaarschap tot uiting komen in een collectieve aanpak en zorg voor het landschap.

Landschapsfonds Enschede heeft die kans opgepakt. Samen met de inwoners van Lonneker zijn we aan de slag gegaan om een meerjarig landschapsplan te ontwikkelen. We zijn gestart met een verkenning naar draagvlak voor het ontwikkelen van dit plan en op basis van het positieve resultaat is een subsidieaanvraag gedaan. Na toekenning daarvan kon het participatieve traject Lönneker Laandleamn starten.

In november 2022 hebben we van de provincie de beschikking ontvangen waardoor de volgende stap kan worden gezet; afsluiten van contracten voor langjarig landschapsbeheer. Eind 2023 hopen we de eerste overeenkomsten met eigenaren binnen dit plangebied af te sluiten.

Kruidenrijke akkerranden

Goed voor de biodiversiteit
Kruidenrijke akkerranden voorKruidenrijke akkerranden na

Kruidenrijke akkerranden zijn stroken met kruiden, wilde bloemen en granen langs de randen van percelen. Ze zijn goed voor de biodiversiteit en maken het buitengebied aantrekkelijker. Burgers genieten daarvan als zij fietsen of wandelen in het buitengebied. De coördinatie van deze regeling ligt bij een werkgroep die valt onder het bestuur van het Landschapsfonds Enschede.

Kruidenrijke randen zijn een bron van voedsel voor allerlei soorten vogels, zoogdieren en insecten en het biedt broedgelegenheid en leef- en schuilgebied voor vogels en veel andere dieren. Bovendien zorgen deze randen dat dieren zich makkelijker kunnen verplaatsen van het ene naar het andere gebied. Wanneer er meer verschillende dieren en plantensoorten in een gebied aanwezig zijn, draagt dat ook bij aan de natuurlijke bestrijding van plagen, zoals de eikenprocessierupsplaag.

Boeren en andere particuliere grondeigenaren kunnen gebruik maken van deze regeling. Deelnemers stellen een strook grond beschikbaar voor het inzaaien van een kruidenmengsel. Inzaaien en zaaigoed worden verzorgd vanuit dit project. De deelnemers moeten zelf zorgen dat de strook zaaiklaar ligt. Voor boeren geldt dat zij een tegemoetkoming kunnen krijgen om de misgelopen opbrengst van landbouwgewassen te vergoeden, zogenoemde inkomstenderving. Als er meer aanmelding is dan het budget toelaat, zal worden geselecteerd welke randen in aanmerking komen. Randen zijn 3 of 6 meter breed.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden, stuur dan een mail en we sturen je de informatie toe.

Erfbeplanting

De natuurlijke schoonheid van Twentse erven

Het project erfbeplanting zorgt dat de natuurlijke schoonheid van Twentse erven in ere wordt hersteld. Het Twentse landschap is werkelijk uniek. Nergens anders vind je de betoverende combinatie van essen met golvend graan, charmante boerderijen en afzonderlijke schuren bedekt met rode pannen, versierd met witte windveren en donkere houten topgevels.

Samen met de gemeente Enschede en Stawel zet het Landschapsfonds Enschede zich in voor een mooi buitengebied met ecologische en landschappelijke kwaliteiten. Een onderdeel daarvan is de bijdrage voor erfbeplanting in het buitengebied waarbij een plan wordt gemaakt om het erf een groen en streekeigen karakter te geven. Er wordt een advies gegeven over waar, op welke manier en welke beplanting er het beste kan worden gebruikt. En daarbij is er natuurlijk ook oog voor de ecologie op een erf. Met behulp van de Natuurkansenkaart voor erven die door de gemeente Enschede is opgesteld kunnen bepaalde soorten worden geholpen met een goede erfinrichting.

Ook dit voorjaar is weer gebruik gemaakt van de mogelijkheden om erven te voorzien van gratis beplanting. Allereerst wordt het erf bezocht en wordt er gekeken welke wensen de eigenaren hebben en hoe dit landschappelijk en ecologisch nog te verbeteren valt. Vervolgens komt er een erfinrichtingsadvies waarbij goed wordt gekeken naar het omliggende landschap en de historie van het erf.

Het streven is om jaarlijks minimaal 10 erven te bezoeken, waarbij we helpen met het ontwerp en zorgen voor de levering van plantmateriaal. Het idee is om deze erven opnieuw in te richten volgens de ontwerpeisen van het Twentse landschap.

We nodigen u uit om deel te nemen aan dit waardevolle project. Samen kunnen we de prachtige erfenissen van het Twentse landschap behouden en ervoor zorgen dat ze ook in de toekomst een veilige haven bieden aan de unieke flora en fauna die hier thuishoort. Neem contact met ons op voor meer informatie en ontdek hoe u kunt bijdragen aan de heropleving van Twentse erven.